Jak je to s daněmi v případě dědictví a prodeje nemovitosti?

Pokud jste se stali dědicem nemovitosti, máte několik možností, jak s ní naložit. Ale jak je to s daněmi? Pokud se nemovitost nechystáte prodat, nejste za dědictví jako takové povinni platit žádné daně. V rámci dědického řízení se pouze připravte na poplatek notáři.

Číst

Poplatek

Výše poplatku notáři se určuje z ceny nemovitosti odhadnuté znalcem. Právě odměna notáři navyšuje náklady v případě dědictví ze všeho nejvíc.

V rámci nabytí nemovitosti se ale platbě určitých poplatků nevyhnete. Je to například daň z nemovitých věcí. V případě dědictví jste povinni platit daň z nemovitých věcí. Coby nový majitel najdete nejpozději v průběhu května ve schránce složenku, kterou je potřeba do konce téhož měsíce zaplatit. Základ daně se počítá z výměry bytu vynásobením koeficientem 1,2.

Daň z příjmu

Druhou daní je daň z příjmu. Od daně z příjmu fyzických osob jste jako dědic osvobozeni. Opět ale existuje výjimka, a to hned v několika případech.

Zděděná nemovitost

Jedním z nich je prodej zděděné nemovitosti. V tom případě se zaplacení daně nevyhnete. Základ pro výpočet daně tvoří rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou. Úhradu pak musíte provést do 1. dubna následujícího roku. V případě dědictví se za pořizovací cenu považuje cena zjištěná při oceňování majetku ke dni nabytí.

Je také rozdíl mezi tím, pokud dědíte po přímém příbuzném, jako jsou rodiče nebo prarodiče, nebo se jedná o vzdálenou rodinu. Daň z příjmu zaplatíte také tehdy, když s Vámi daná osoba nebyla v žádném příbuzenském svazku.

Třetí výjimka platí, pokud dědíte po člověku, který byl majitelem nemovitosti alespoň pět let. Jedná se o takzvané splnění testu zůstavitele.

Pro dědice platí trochu jiná pravidla než pro ostatní případy nabytí nemovitosti. Pokud nejde o koupi nebo směnu, daň z nabytí nemovitých věcí se při převodu nemovitosti neuplatňuje. Dědická daň je potom od roku 2014 zcela zrušena.