Abeceda dědictví, aneb pojmy které bychom měli znát

Dědické řízení, pozůstalost, zůstavitel. Projděte si s námi nejdůležitější pojmy, které se týkají dědického řízení a neztraťte se v důležitých pojmech.

Číst

Pozůstalost (dědictví)

Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě nevymahatelných osobních práv a povinností. Ve vztahu k dědici se nazývá dědictvím a právo na ně vzniká smrtí zůstavitele.

Dědic

Dědic je ten, komu náleží dědické právo. Též dědicem je osoba mající právo na pozůstalost po zůstaviteli, nebo alespoň na její díl. Dědicem se stává osoba, která získá smrtí zůstavitele jeho vlastnická práva i jeho pohledávky. Dědicem se stává osoba na základě závěti, dědické smlouvy či ze zákona.

Neopominutelný dědic

Nepominutelný dědic jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Náleží mu povinný podíl z dědictví. Jeli nepominutelný dědic nezletilý, má právo na minimálně tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu.

Dědická způsobilost

Dědit může být pouze osoba, která je způsobilá k tomu, aby dědictví či odkaz převzala. Především v rovině morální. Dědická způsobilost je právo dědit, převzít zůstatek neboli dědictví, nebo odkaz po zůstavitelovi.

Dědické řízení

Během něho se zjišťuje jak majetek po zemřelém, tak jeho případné dluhy. Výši odměny notáři, který se bude dědickým řízením zabývat, pak určuje vyhláška.

Konvokace

V dědickém řízení je to výzva soudu, respektive soudního komisaře, určená zůstavitelovým věřitelům, aby ve stanovené lhůtě oznámili soudu své pohledávky.

Dědické třídy

Jedná se o skupiny osob, kterým při naplnění právní skutečnosti (smrt zůstavitele) vznikne nárok na zůstavitelovo dědictví či alespoň jeho podíl. Rozšířením těchto skupin osob umožnilo i vzdálenějším příbuzných zůstavitelů získat nárok na dědictví. Tuto možnost dostali i druhové a družky po zůstavitelích, kteří s zůstavitelem v době jeho smrti žili alespoň jeden rok ve společné domácnosti.

Dědická daň

Dědická daň zanikla a v současné době se neplatí.

Odmítnutí dědictví

Dědic má právo odmítnout své dědictví, a tedy vzdát se svého práva dědit. To může učinit pouze před soudem, či notářem . To musí učinit, buďto písemně či ústně, do jednoho měsíce od doby, kdy obdržel vyrozumění o svém dědickém právu. V případě odmítnutí se musí jednat o celé dědictví. Nelze odmítnout jen jeho část.

Odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení

V rámci dědického řízení se stanovuje tržní cena (cena obvyklá) majetku zůstavitele. V rámci dědického řízení je vyžadován odborný posudek zpracovaný podle vyhlášky o oceňování majetku, ale mnohdy je dostačující zjednodušený odhad tržní ceny, dle aktuálních cen trhu s nemovitostmi - Posudek pro účely dědického řízení. Lze u nás sjednat online.

Zůstavitel

Jako zůstavitel se označuje fyzická osoba, jejíž práva a závazky přejdou její smrtí na její dědice. Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele – tedy souhrn majetku a dluhů, kromě povinností a práv vázaných jedině na jeho osobu, pokud nebyly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci.

Notář

Notář je fyzická osoba s právnickým vzděláním pověřená státem k sepisování veřejných listin, přijímání úschov a některým dalším činnostem, z nichž významná je zejména činnost notáře jako soudního komisaře.

Závěť

Takzvaná závěť, testament, nebo poslední vůle. Smlouva o tom, jak bude naloženo s majetkem po smrti zůstavitele se sepisuje obvykle s notářem, který je zavázán mlčenlivostí. Otevře se až po smrti pisatele.

Společné jmění manželů

Vzniká uzavřením manželství. Jde o specifickou formu spoluvlastnictví, která může vzniknout jen mezi manžely a která má vlastní úpravu odlišnou od obecného spoluvlastnictví.

Vydědění

Zůstavitel před svou smrtí může vydědit své nepominutelné dědice (potomky) pouze ze zákonem stanovených důvodu. Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice nezpůsobilého dědit. V případě vydědění nepominutelného dědice nedědí ani jeho potomci - neurčí-li tak sám zůstavitel výjimku. Akt vydědění se může provést pouze za přítomnosti soudu a musí být jeho platnost potvrzena soudním rozhodnutím.

Zadlužené dědictví

Pokud jsou součástí dědictví dluhy a vy dědictví přijmete, přecházejí na vás v plném rozsahu, respektive jejich poměrná část podle vašeho dědického podílu. Když je v dědictví víc dluhů než majetku, musíte je doplatit ze svého. Zejména v takových případech je na místě zvážit, jestli dědictví raději jako celek neodmítnete.