Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti: online odhady s.r.o., IČO: 08502846, se sídlem Nejedlého 732, 533 04 Sezemice, datová schránka ZA8QZW, spisová značka C 44468 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále také „DEDIM.CZ“) a zákazníků, kteří si od DEDIM.CZ objednají na dálku službu online ocenění nemovitosti pro účely dědického řízení (dále také „Služba)“.

1.2 DEDIM.CZ nabízí Službu na webu: www.dedim.cz (dále také „Web“).

1.3 Služba spočívá ve vypracování nezávazného, nezávislého a objektivního ohodnocení tržní ceny nemovitosti, kterou Zákazník prostřednictvím Webu popíše. Dokončením objednávky Zákazník závazně uzavírá s DEDIM.CZ smlouvu o dílo, dle níž DEDIM.CZ po zaplacení ceny Služby Zákazníkovi zašle své plnění.

1.4 Výsledek Služby je dodán jako dokument a listina. Nevyžádá-li si Zákazník výslovně jinak, je dodán jako digitální obsah – dokument ve formátu .pdf, který je funkční na všech běžných operačních systémech bez dodatečných nákladů a je zabezpečen proti pozměnění.

1.5 Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, spotřebitel nebo podnikatel, který s DEDIM.CZ uzavře smlouvu způsobem upraveným v těchto podmínkách.

1.6 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami vedle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). V případě, že Zákazník není spotřebitelem, neuplatní se ustanovení § 1812 – 1867 občanského zákoníku.

1.7 DEDIM.CZ je povinen poskytnout Službu, tedy dodat Zákazníkovi dokument, který je jejím výsledkem, a Zákazník jej převezme a zaplatí sjednanou cenu.

1.8 Zákazník potvrzením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Uzavření smlouvy, informační povinnost

2.1 Zákazník na Webu uvede pravdivě všechny údaje pro poskytnutí Služby (případně uvede, že je nezná a že souhlasí s tím, že DEDIM.CZ je může, ale nemusí ověřit z jiných zdrojů nebo Zákazníkovi pomůže je určit) a potvrdí objednávku Služby.

2.2 Smluvní vztah vznikne odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky), kterým Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a s obsahem smluvního vztahu.

2.3 Vylučuje se přijetí nabídky s výhradou, s dodatkem nebo odchylkou.

2.4 Zákazník má před odesláním objednávky možnost uvedené údaje zkontrolovat a případně opravit, údaje uvedené Zákazníkem považuje DEDIM.CZ za správné a úplné.

2.5 Služba je poskytnuta prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, konkrétně Zákazník obdrží odhad ceny nemovitosti v elektronické podobě, jako dokument formátu .PDF. Zároveň DEDIM.CZ výsledek plnění doručí poštou, poštovné je zahrnuto v ceně plnění potvrzené při uzavření objednávky a za doručení poštovní zásilky proto Zákazník žádnou další úhradu neplatí.

2.6 Mezi DEDIM.CZ a Zákazníkem bude závaznou objednávkou zpravidla uzavírána spotřebitelská smlouva prostředky komunikace na dálku ve smyslu § 1824 a násl. občanského zákoníku. Informační povinnost vůči spotřebitelům ohledně informací, které mají být spotřebitelům sděleny před učiněním závazné nabídky ve smyslu § 1811 a § 1820 občanského zákoníku, je splněna těmito Podmínkami.

3. Dodací lhůta a podmínky dodání

3.1 DEDIM.CZ poskytuje své plnění zpravidla jako listinu na poštovní adresu , zasláním dokumentu, který je výsledkem poskytnuté Služby.

3.2 Dodací lhůta: DEDIM.CZ výsledek poskytnuté Služby odešle Zákazníkovi do 48 hodin od doručení objednávky a od připsání ceny Služby na účet DEDIM.CZ.

3.3 Zákazník tedy výslovně žádá, aby DEDIM.CZ s plněním začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, případě, aby výsledek Služby jako digitální obsah byl dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3.4 V případě, že DEDIM.CZ nedodrží slíbenou dodací lhůtu o více než 10 pracovních dní po zaplacení objednávky, má Zákazník právo na vrácení částky za službu.

4. Cena, způsob úhrady

4.1 Cena Služby je uvedena v korunách českých a je pro Zákazníka koncová, tzn. včetně všech poplatků a poštovného, se správně uvedeným DPH. S poskytnutím Služby nejsou spojeny další náklady, nejsou-li výslovně uvedeny (např. náklady na dopravu, za expresní zpracování apod.), poštovné je zahrnuto v ceně plnění.

4.2 Cena služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na Webu a zákazník ji potvrzuje při objednávce.

4.3 Cena platí po dobu, po kterou je na Webu zobrazena. Web obsahuje informace o cenách, včetně nákladů na navrácení plnění, jestliže ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků, nákladů spojených s balením a dodáním plnění, je-li poskytováno na území České republiky.

4.4 DEDIM.CZ vystaví ihned po objednání daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení služby. DEDIM.CZ není plátcem daně z přidané hodnoty zaregistrovaným v České republice.

4.5 Zákazník hradí cenu bezhotovostně, platební bránou společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného systému společnosti GOPAY s.r.o.

4.6 DEDIM.CZ přijímá tyto prostředky plateb:

 • online platební kartou
 • rychlým bankovním převodem bank uvedených na Webu
 • bankovním převodem na účet DEDIM.CZ

4.7 V závislosti na způsobu platby DEDIM.CZ nepožaduje žádné poplatky.

4.8 Kupní cena je splatná do 2 dnů od uzavření smlouvy, závazek Zákazníka uhradit cenu je splněn připsáním ceny na účet DEDIM.CZ.

4.9 Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu DEDIM.CZ po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

4.10 Podle zákona o evidenci tržeb je DEDIM.CZ povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.11 DEDIM.CZ si vyhrazuje prohlásit smlouvu na základě objednávky za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního nebo soudního orgánu, o tom bude Zákazník informován. Zákazník bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže smlouva platně vzniknout.

5. Záruka za jakost, reklamace

5.1 Služba je poskytnuta pouze za účelem ocenění nemovitosti pro účely dědického řízení. V žádném případě nejde o závaznou nabídku uzavření kupní nebo zprostředkovatelské ceny, informace o ceně je výsledkem důkladného průzkumu trhu s přihlédnutím k faktickému i právnímu vztahu nemovitosti, skutečná cena je však výsledkem tržních procesů a může se od ceny sdělené DEDIM.CZ lišit. Proto DEDIM.CZ nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost výsledku Služby ani za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím Služby.

5.2 DEDIM.CZ garantuje k okamžiku poskytnutí Služby úplnost svého plnění a správnost údajů, které jako výsledek Služby Zákazníkovi sdělí, po 24 měsíců od poskytnutí tedy odpovídá za to, že:

 1. má plnění vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které DEDIM.CZ popsal,
 2. se výsledek poskytnuté Služby hodí k účelu, který pro jeho použití DEDIM.CZ uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá.

5.3 Požaduje-li Zákazník změnu nebo doplnění sdělených údajů proto, že úpravu požaduje notář, k jehož činnosti objednaný dokument jako výsledek Služby slouží, doplní nebo upraví DEDIM.CZ dokument poté, co mu Zákazník předá spojení na notáře a DEDIM.CZ si s notářem upřesní, v čem je třeba výsledek Služby změnit (změna musí vycházet z údajů sdělených Zákazníkem při objednávce, změní-li se takové údaje, zejména určení a popis nemovitosti nebo tržní podmínky, jde o novou objednávku). Nepřijme-li ani po změnách notář výsledek poskytnuté Služby, může Zákazník od smlouvy odstoupit a DEDIM.CZ mu bez zbytečného odkladu vrátí zaplacenou cenu.

5.4 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti DEDIM.CZ z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, případně § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.5 Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu sám způsobil.

5.6 Reklamaci věcné nebo formální nesprávnosti nebo jiné vady plnění lze uplatnit u DEDIM.CZ v jeho sídle, případně emailem zaslaným na: info@dedim.cz

5.7 DEDIM.CZ reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Zákazník nesmí využívat Web způsobem, který by omezoval, ztěžoval či znemožňoval jeho provoz, zejména nepřetěžovat Web ani jinak nesnižovat jeho výkon.

6.2 DEDIM.CZ neodpovídá za služby poskytované třetími osobami, např. internetové připojení, za jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, související apod., dále neodpovídá za prodlení a škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, vlivy fyzikálních jevů, ani za výpadky způsobené přerušením přívodu elektrické energie.

6.3 DEDIM.CZ má právo i bez předchozího upozornění kdykoli omezit, upravit či ukončit provoz Webu, přidávat, měnit nebo odebírat funkce Webu.

7. Ukončení smlouvy

7.1 Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku má Zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, s omezeními uvedenými dále. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace:

7.1.1 Předmětem plnění je poskytnutí Služby a Zákazník výslovně žádá, aby DEDIM.CZ s plněním začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, proto v případě, že Zákazník odstoupí od smlouvy po odeslání objednávky, je povinen uhradit DEDIM.CZ jako poměrnou část celou cenu Služby (doručí-li projev odstoupení od smlouvy před odesláním listiny, má-li být odeslána poštou, pak sníženou o náklady na odeslání listiny).

7.1.2 Je-li výsledek Služby dodán elektronicky (tedy jako dokument .pdf apod. emailem), jde o smlouvu o dodání digitálního obsahu, který byl s výslovným souhlasem Zákazníka dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Zákazník od takové smlouvy nemá právo odstoupit.

7.2 DEDIM.CZ může od smlouvy kdykoliv před dodáním plnění odstoupit bez uvedení důvodu, v takovém případě okamžitě vrátí Zákazníkovi všechny přijaté platby.

7.3 Odstoupení Zákazníka se zasílá na adresu DEDIM.CZ uvedenou v článku 1.1 těchto Podmínek, může být také zasláno datovou schránkou nebo emailem na adresu info@dedim.cz (odstoupení doručení emailem je účinné, jakmile jeho přijetí DEDIM.CZ výslovně potvrdí emailem odeslaným Zákazníkovi).

7.4 V případě oprávněného odstoupení od smlouvy vrátí DEDIM.CZ zaplacenou cenu na bankovní účet Zákazníka, který za tímto účelem Zákazník sdělí bez zbytečného odkladu.

8. Zvláštní podmínky upravující práva a povinnosti spotřebitelů

8.1 Informační povinnost: Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu příslušných zákonných definic, poskytl mu DEDIM.CZ před uzavřením smlouvy následující informace:

 • totožnost DEDIM.CZ je uvedena v úvodním ustanovení Podmínek, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty jsou následující: tel.: (+420) 777 221 027, email: info@dedim.cz
 • cena, včetně všech daní a poplatků: cena je stanovena ceníkem DEDIM.CZ, který je nedílnou součástí smlouvy, DEDIM.CZ není plátcem DPH;
 • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v těchto Podmínkách;
 • údaj o době trvání závazku: závazky ze smlouvy trvají do splnění.

8.2 Uzavírání smluvního vztahu distančním způsobem: Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Pro případ, že je smlouva uzavírána distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, uvádí DEDIM.CZ dále následující informace:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty, které poskytují služby prostředků komunikace na dálku a neliší se od základní sazby;
 • údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu: záloha pro uzavření smlouvy není vyžadována;
 • živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů;
 • údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů: V případě vzniku sporu mezi Zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a poskytovatelem Služby, vyplývajícího z užívání Webu, je Zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Zákazníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Zákazníka je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
  Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zákazník poprvé u DEDIM.CZ uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
  Zákazníci, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s DEDIM.CZ prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc- net/index_en.htm.

8.3 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem:

Oznámení o odstoupení od smlouvy:
Adresát: online odhady s.r.o., IČO: 08502846, se sídlem Nejedlého 732, 533 04 Sezemice
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od ................ (*)
Datum koupě (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů a datum (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

8.4 Zákazník prohlašuje, že měl možnost se seznámit s těmito informacemi a s Podmínkami v dostatečném předstihu a že mu byl poskytnut formulář pro odstoupení od smlouvy;

9. Důvěrnost informací a bezpečnost

9.1 Zákazník bere na vědomí, že DEDIM.CZ provedl veškerá přiměřená opatření k zabránění přenosu virů v souvislosti s odesíláním dokumentů (včetně přiložených souborů) emailem. DEDIM.CZ není při odesílání dokumentů e-mailem odpovědný za následky doručení dokumentů (včetně přiložených souborů) osobě odlišné od adresáta, stejně tak za smazání či nedoručení dokumentů (včetně přiložených souborů) z důvodu selhání elektronické komunikace. DEDIM.CZ neručí za bezpečnost elektronické komunikace a nepřijímá žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody.

9.2 Smluvní strany se zavazují udržovat všechny skutečnosti, které se dozví při jednání o uzavření, při uzavření smlouvy a při poskytnutí Služby o straně druhé i o dalších osobách, udržovat o nich mlčenlivost a nezpřístupňovat a neposkytovat je třetím osobám, pokud to nevyplývá a nebude nutné pro plnění povinností ze smlouvy.

9.3 Zákazník bere na vědomí, že ačkoli při tvorbě Webu vynaložil DEDIM.CZ maximální úsilí k zajištění bezpečnosti, komunikace prostřednictvím sítě internet nemusí být bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny.

9.4 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a mohou být šifrovány.

9.5 DEDIM.CZ učiní v souladu s účinnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

9.6 Zákazník bere na vědomí podmínky ochrany osobních údajů a souhlasí se zpracováním všech údajů, které DEDIM.CZ získal od Zákazníka nebo při plnění smlouvy, zvláště údajů o nemovitosti, s níž souvisí poskytnutí Služby.

10. Zpracování osobních údajů

10.1 Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním objednávkového formuláře Zákazník a vyslovením souhlasného projevu vůle souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování a splnění své objednávky, se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze DEDIM.CZ jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení za následujících podmínek:

10.2 Správcem osobních údajů je obchodní korporace: online odhady s.r.o., IČO: 08502846, se sídlem Nejedlého 732, 533 04 Sezemice, spisová značka C 44468 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Ta osobní údaje zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Postupuje přitom podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

10.3 Správce lze kontaktovat na tel. čísle +420 777 221 027 nebo na e-mail: petr.ivanko@hmct.cz.

10.4 Správce prohlašuje, že jako správce osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • bude zpracovávat osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožní Zákazníkovi a bude jej podporovat v uplatňování a plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

10.5 Správce zpracovává osobní údaje, které mu sám Zákazník svěří, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb a plnění smlouvy:
  osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu správce nezbytně potřebuje k plnění smlouvy (např. zaslání dodání knihy či jiného zboží, nebo služby).
 • vedení účetnictví:
  osobní údaje (fakturační údaje) zákazníka správce nezbytně potřebuje, aby vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing – zasílání newsletterů:
  osobní údaje (e-mail a jméno) Zákazníka, to, na co Zákazník kliká v e-mailu a kdy je nejčastěji otevírá, využívá správce za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Vůči stávajícím Zákazníkům tak činí z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládá, že Zákazníka správcovy novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Těm, kteří nejsou správcovými Zákazníky, zasílá newslettery jen na základě souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech může Zákazník souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
  Zákazník není povinen své osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení poskytnout a není to podmínkou uzavření smlouvy.

10.6 Správce neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje.

10.7 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů.

10.8 Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijal a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

10.9 Správce zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

10.10 Veškeré zpracovatelské operace zvládá správce sám a nepotřebuje k nim 3. stranu.

10.11 Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • SmartSelling – aplikace pro komunikaci, web a fakturaci
 • Google – Google Analytics
 • Facebook

Je možné, že se správce v budoucnu rozhodne využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuje však, že v takovém případě při výběru bude na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

10.12 Data správce zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

10.13 V souvislosti s ochranou osobních údajů má Zákazník řadu práv. Pokud bude chtít některého z těchto práv využít, může správce kontaktovat prostřednictvím e-mailu: petr.ivanko@hmct.cz.

 • má právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů;
 • díky právu na přístup může správce kdykoli vyzvat a správce doloží ve lhůtě 30 dní, jaké osobní údaje zpracováváme a proč;
 • pokud se u Zákazníka něco změní nebo shledá své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, má právo na doplnění a změnu osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování může Zákazník využít, pokud se domnívá, že správce zpracovává nepřesné údaje, domnívá se, že správce provádí zpracování nezákonně, ale nechce všechny údaje smazat nebo pokud vznesl námitku proti zpracování. Omezit může rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezuje účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.);
 • právo na výmaz (být zapomenut): dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymaže správce veškeré Zákazníkovy osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuje správce 30 dní;
 • v některých případech je správce vázán zákonnou povinností, a např. musí evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaže všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu správce bude Zákazníka informovat na e-mail.
 • stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: pokud má Zákazník pocit, že správce s jeho údaji nezachází v souladu se zákonem, má právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce bude rád, pokud subjekt nejprve bude o tomto podezření informovat jeho, aby s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Právní vztahy vyplývající z používání Webu se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Pro výklad Podmínek se použijí obchodní zvyklosti až po ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) či jiných právních předpisů jako celku (přednost před obchodními zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení těchto předpisů, která nemají donucující charakter). Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ujednání byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je výslovně sjednáno jinak.

11.2 Podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí Služby.

11.3 Znění obchodních podmínek může DEDIM.CZ měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

11.4 Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není přístupná.

11.5 Práva vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě dvou (2) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

11.6 Zákazník potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání, která jsou obsažena v těchto Podmínkách, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato ujednání přijímá: (i) kratší doba splatnosti, (ii) oprávnění k započtení jakýchkoli pohledávek, (iii) limitace práva Zákazníka na náhradu újmy, (iv) vyloučení ochranných ustanovení týkajících se režimu adhezních smluv, vyloučení výkladu v neprospěch navrhovatele a vyloučení limitu pro úroky z prodlení, (v) převzetí nebezpečí změny okolností Zákazníkem.

11.7 Zákazník bere na vědomí, že DEDIM.CZ je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu.

11.8 Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, budou smluvní strany zasílat zejména elektronicky, tj. prostřednictvím emailu, Webu nebo jiným vhodným způsobem. Pokud je písemnost zaslána elektronickou poštou, má se za to, že je doručená v den odeslání, neprokáže-li se opak.

11.9 Doručovací adresou poskytovatele Služby je: online odhady s.r.o. (Petr Ivanko), se sídlem Nejedlého 732, 533 04 Sezemice

11.10 Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

11.11 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557, § 1740 odst. 3, § 1764 až 1766, § 1793 až 1795, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 2620 až § 2622.

11.12 Strany výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, 1980). Pokud vztah založený objednávkou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.13 Ukáže-li se některé z ustanovení Podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.


Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2019 a jsou k dispozici na Webu.