Jak probíhá ocenění majetku v dědickém řízení?

Součástí dědického řízení je provedení soupisu aktiv a pasiv dědictví - tedy majetku a dluhů zůstavitele ke dni úmrtí. Notář nemá právo zablokovat účty zemřelého, proto se doporučuje s těmito účty nehýbat až do usnesení o dědickém řízení. Majetek se oceňuje takzvanou cenou obvyklou.

Číst

Soupis

Soupis aktiv a pasiv dědictví se provádí při konečném jednání, které je součástí dědického řízení. Aby bylo možno dědické řízení skončit při jediném jednání a nebylo nutno dědice předvolávat opakovaně, je vhodné podklady k ocenění  - odhady nemovitostí, znalecké posudky a tak dále notáři předložit ještě v průběhu šetření, tedy než bude konečné jednání nařízeno.

Pokud nejsou dědici ve sporu a jednají ve shodě, postačí ocenění formou souhlasného prohlášení dědiců, který nahrazuje soupis pozůstalosti. K tomuto budou dědici vyzváni při konečném jednání.

 

Jaký majetek se musí oceňovat?

1, Nemovitosti

Zatímco dříve bylo nutné do nemovitosti zvát soudního znalce, dnes stačí mít pro dědické řízení odhad, který jde jednoduše získat na internetu a stačí na to několik minut. Ze zadaných údajů je vypracován takzvaný odhad nemovitosti pro dědické řízení, který vám přijde domů poštou. Získat ho můžete ZDE.

2, Vozidla

U vozidel starších 5 let stačí ocenění souhlasným prohlášením dědiců - s přihlédnutím k cenám obdobných vozidel na internetu, u novějších je vyžadováno vyjádření například prodejce ojetých vozidel.

3, Movitý majetek

Většinu movitého majetku, jako například domácí a bytové zařízení, elektrospotřebiče a tak dále, postačí ocenit souhlasným prohlášením dědiců.

4, Podnik

V případě, že zůstavitel byl podnikatelem, záleží na konkrétním případě – v případě malého rozsah podnikání případně postačí i souhlasné prohlášení dědiců doložené účetními doklady, v komplikovanějších případech bude zapotřebí nechat podnik ocenit formou znaleckého posudku.

Konečné jednání

Poté, co má notář k dispozici dostatek informací o dědicích a majetku zůstavitele, je možné ve věci nařídit konečné jednání. Osoby, které připadají v úvahu jako dědici zemřelého, notář předvolá. Dědici jsou notářem poučeni o jejich dědickém právu. Dědic může dědictví přijmout nebo odmítnout, ovšem se všemi důsledky, které z tohoto rozhodnutí vyplynuly. Usnesením, kterým je schválena dohoda o vypořádání dědictví, nebo kterým je potvrzeno nabytí dědictví, je dědické řízení skončeno.