Dědí se družstevní byt?

Družstevní byt se nedědí. Dědí se družstevní podíl.
Jednou z problematických oblastí dědictví je dědictví družstevního bytu, které má svá pravidla a specifika. Jak tedy probíhá dědické řízení družstevního bytu?

Číst

 

Průběh dědického řízení družstevního bytu

Důležité je říct, že se nikdy nedědí byt jako takový, ale družstevní podíl. A to z důvodu, že družstevní byt není ve vlastnictví konkrétní osoby. Byt je ve vlastnictví družstva, lidé kteří v něm bydlí, pak mohou mít jistý družstevní podíl. V případě úmrtí tak do dědického řízení přechází právě zmiňovaný družstevní podíl, se kterým je spojeno právo nájmu k bytu.

Postup podle zákona

Postup podle zákona, je jasný: dědic měl družstvo o členství požádat, to mu ale musí udělit souhlas. Mezi právníky panuje shoda na tom, že podání žádosti je na místě, protože ze zákona nelze jednoznačně dovodit, že se dědic stává členem družstva i bez souhlasu.

Pokud jste zdědili podíl v družstvu, přechází na Vás nájem družstevního bytu, včetně veškerých práv a povinností. Samozřejmě na Vás přechází i právo na uzavření smlouvy o nájmu. Při nabytí dědictví se informujte o veškerých právech a především povinnostech, které s vlastněním podílu a tedy účasti v družstvu souvisejí. I v tomto případě totiž platí, že neznalost neomlouvá a případné neplnění povinností by mohlo způsobit zbytečné problémy. Na místě je se seznámit s představenstvem družstva a vše potřebné vyřešit osobně.

SJM

Mnoho nejasností se objevuje při dědictví družstevních bytů v kombinaci se společným jmění manželů. Pokud je podíl ve společném jmění manželů, pak podíl přechází na pozůstalého automaticky, další případní dědicové nemají žádný nárok na práva nájmu nebo uzavření smlouvy o nájmu. Při vypořádání dědictví se však k této skutečnosti přihlíží, takže ostatní dědicové nebudou o nic ošizeni. Při vypořádání s ostatními dědici a vypočítání odměny pro notáře se nevychází ze zůstatkové hodnoty členského podílu, ale z obvyklé tržní ceny. S tím je třeba při řešení dědického řízení počítat.

Pravidla

Dědictví družstevního podílu má svá pravidla, ale i v zákonech se někdy objeví určité nesrovnalosti a s tím související nejednoznačné situace. Při řešení dědického řízení se solidní notář o vše postará a zajistí vám profesionální servis.